U 76.82 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Obchodními podmínkami

Úzké spready a regulovaný pákový efekt

Obchodními podmínkami

Jakožto broker regulovaný FCA je iFOREX UK vázán pravidly plné transparentnosti a striktních regulačních poždavků. Seznamte se s našimi aktualizovanými obchodními podmínkami, které uvádíme u každého z našich obchodovatelných instrumentů. K dalším užitečným informacím patří obchodní hodiny i zprávy o výdělcích.

Obecné obchodní podmínky

Informace o produktech

iFOREX UK nabízí vysoce konkurenční podmínky pro obchodování s finanční pákou na různých finančních instrumentech a obchodování akcií předních světových firem, a to včetně měnových párů (Forex), komodit, indexů, akcií a ETF ve formě CFD. Tyto nástroje nejsou dostupné ve všech jurisdikcích a podléhají regulačním omezením.

Spready
Spread je cena za obchodování – je to rozdíl mezi cenou prodeje (Bid) a nákupu (Ask). Například pokud je USD/JPY obchodován za cenu prodeje 101,202 a cenu nákupu 101,222, rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá spread a činí 2 pipy. Pokud se rozhodnete uzavřít obchod ihned po jeho otevření - a dříve, než dojde k jakémukoli pohybu ceny - částka spreadu bude odečtena z vašeho zůstatku.

Marže a finanční páka
Zatímco se „marže“ používá jako záruka pro pokrytí všech ztrát, ke kterým by mohlo dojít, umožní vám rovněž vlastnit pozici mnohem vyšší, než je skutečná hodnota vašeho účtu. To vám relativně k investované částce umožní generovat vysoké zisky.

Finanční páka má dvojí hranu: může vaše zisky výrazně zesílit, stejně tak ale může prohloubit i vaše ztráty. Při použití nadměrné finanční páky mohou neúspěšné obchody rychle dohnat vítězné obchody. Obchodování s pákovým efektem s sebou nese vysoké riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Jakožto majitel účtu iFOREX UK máte nárok na využívání naší funkce či tradingového opatření zvaného Ochrana před záporným zůstatkem. Tzn. že nikdy nepřijdete o víc prostředků, než kolik jste vložili; nicméně, malý pohyb na trhu může mít za následek výraznou ztrátu finančních prostředků. Naše obchodní platforma automaticky vypočte vaše požadavky na marži ještě před provedením příkazu, a než dojde k provedení jakékoli žádosti o výběr, zkontroluje hladinu disponibilních finančních prostředků. Klikněte zde pro více informací.

Požadavky na marži se řídí podle zvyšující se expozice na účtu, buď podle otevření/uzavření obchodů nebo dle žádosti o výběr finančních prostředků v době, kdy jsou na účtu otevřené pozice (obchody).

Obchodní dny

Během evropského a severoamerického zimního období týdenní aktivita běží od neděle 22:05 GMT nepřetržitě až do pátku 21:00 GMT. V období letního času v těchto regionech týdenní aktivity na trhu začínájí v neděli v 21:05 GMT a končí v pátek v 20:00. Aktivita na trhu se může lišit podle svátků nebo v závislosti na neobvyklých podmínkách likvidity, které mohou nastat za mimořádných globálních událostí. iFOREX UK může rovněž změnit otevírací či zavírací hodiny z důvodů likvidity či zvážení o řízení rizik.

I když většina instrmentů je obchodována 24 hodin denně bez přerušení, některé nástroje mají speciální obchodní dobu, viz následující tabulka:
loader

Nejste si jisti, pod který trh patří instrument, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu instrumentů dle trhu.

Svátky

Níže naleznete seznam událostí (především svtáky), které by mohly změnit obchodní hodiny.
iFOREX UK usiluje o maximální aktuálnost poskytovaných informací.
Pokud si přejete získat více informací, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

loader

Nejste si jisti, pod který trh patří instrument, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu instrumentů dle trhu.

Příkazy a provedení

Typy příkazů

TRŽNÍ PŘÍKAZY
Otevřít obchod Příkaz na otevření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz
Zavřít obchod Příkaz na zavření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz
PŘÍKAZY LIMITU
Stop Loss Příkaz na uzavření obchodu: je příkaz, který otevře nebo uzavře obchod za cenu v rámci aktuální tržní hodnoty
Take Profit Příkaz na uzavření obchodu: je příkaz, který otevře nebo uzavře obchod za cenu v mimo rámec aktuální tržní hodnoty

Tržní příkazy
Tržní pokyny (obchodní žádosti, tj. Otevřít obchod, Uzavřít obchod) jsou prováděny za cenu, která je aktuálně platná na obchodní platformě společnosti (na straně klienta) v přesný čas provedení, a to za předpokladu, že tato cena je v rámci předem stanovené úrovně tolerance od základní ceny aktualizované na serverech společnosti a bez ohledu na to, zda je základní cena nad nebo pod cenou aktualizovanou na obchodní platformě (to, co vidíte, je to, co získáte, neboli WYSIWYG: What You See Is What You Get). V případě, že cena aktualizovaná na obchodní platformě (na straně klienta) překročí výše uvedenou úroveň tolerance, například v důsledku pohybů podkladových aktiv mezi okamžikem, kdy klient zadal Pokyn, a okamžikem, kdy byl přijat a proveden, vysoké trhy z důvodu volatility a latence komunikace, bude objednávka provedena za cenu aktualizovanou na serverech společnosti, která se může symetricky lišit od ceny aktualizované na obchodní platformě (tržní cena). V případě zobrazení ceny mimo trh nebo pokud dojde k podstatnému rozdílu mezi cenou aktualizovanou na obchodní platformě (na straně klienta) a cenou aktualizovanou na serverech společnosti, bude Pokyn odmítnut.

Limitní příkazy
Limitní (future) příkazy jsou realizovány za tržní cenu aktualizovanou servery společnosti, která se může v daném případě lišit od ceny uvedené v Příkazu (dále jen „Skluz“). Ke Skluzu může dojít v případě, kdy cena uvedená v Příkazu není k dispozici na serveru iCFD, například z důvodu vysoké volatility a mezer v tržních cenách. V takovém případě bude Příkaz realizován za první dostupnou cenu, a to bez ohledu na směr skluzu, ať již ve prospěch Klienta nebo nikoliv, a to symetrickým a transparentním způsobem (Symetrický skluz).

U instrumentů (např. akcie a indexy), které nejsou obchodovány na 24hodinovém základě, může docházet k mezeře na trhu na denní bázi, a proto jsou náchylnější ke skluzu. Je důležité mít na vědomí, že skluz nemá vliv na ochranu proti zápornému zůstatku, a proto klient nikdy nemůže ztratit více než investovanou částku (včetně veškerého zisku, pokud jej nabyl), i když dojde ke skluzu.

Upozornění: V případě, že si klient na svých otevřených obchodech nastavil Limitní příkaz, mohou být některé z těchto obchodů či všechny automaticky uzavřeny ještě před dosažením příslušných limitních hodnot, a to v důsledku aplikace povinného automatického mechanismu ochrany před uzavřením. Další informace ohledně povinné ochrany marže Close-Out naleznete níže v záložce “Informace o marži”.

Zpoždění při provedení
Ke zpoždění při provedení může dojít z různých důvodů, jako jsou technické problémy s internetem klienta, mobilním nebo jiným komunikačním připojením k serverům iFOREX, které mohou vyústit v "nevyřízené příkazy". Poruchy připojení mohou někdy přerušit signál a znedostupnit platformu, což způsobí zpoždění přenosu dat mezi platformou obchodníka a iFOREX serverem.

Nevyřízené příkazy
V případě vysokého objemu obchodů nebo komunikačního zpoždění může dojít k vzniku nevyřízených příkazů, tzv. frontě limitních příkazů. Tento nárůst příchozích příkazů může někdy vyústit ve zpoždění potvrzení/zpracování určitých limitních příkazů. V některých případech může být pozice ve skutečnosti provedena a zpoždění se zobrazuje pouze na straně klienta v důsledku přetížení internetu.

Mějte na paměti, že je nutné zadat libovolný příkaz pouze jednou. Opakované zadání stejného příkazu může zpomalit nebo zamknout počítač nebo neúmyslně otevřít nechtěné pozice.

Ochrana proti zápornému zůstatku

Opatření Ochrana proti zápornému zůstatku u iFOREX UK garantuje, že ztráty klienta jsou omezeny na výši finančních prostředků investovaných na účet klienta. Na základě tohoto opatření nebude muset klient nikdy čelit debetnímu zůstatku v důsledku obchodních ztrát při obchodování s iFOREX UK, případná ztráta klienta je omezena výší finančních prostředků na účet vložených a přídadně klientem získaných.

Informace o marži
Okno zobrazené níže poskytuje podrobné informace týkající se marže účtu:
Použitá marže 2,500
Dostupná marže $2,495
Využití marže +50.05%
Udržovací marže $1,250
Pokrytí expozice +0.50%
 • Použitá marže ukazuje zůstatek (vlastní kapitál) na účtu, který právě používáte, jako marži pro otevřené obchody. Případ, kdy se použitá marže rovná zůstatku na účtu nebo je větší než tento zůstatek, svědčí o tom, že je páka účtu maximalizována. Během a kolem období obchodní neaktivity u některých instrumentů požadovaná marže roste (detailně popsáno v tabulce "Podrobnosti o produktu"). To ovlivňuje disponibilní marži, která v důsledku toho může během víkendu dramaticky poklesnout.
  Použitá marže = expozice u instrumentu netto x požadovaná marže pro tento instrument
 • Dostupná marže ukazuje množství kapitálu na účtu, který [kapitál] není v současné době používán a je k dispozici pro další zvýšení čisté expozice. V případě, že je dostupná marže nula, znamená to, že je pákový efekt účtu maximálně využíván.
  Dostupná marže = Majetek - Použitá marže
 • Využití marže ukazuje procentuální část zůstatku používanou jako marže pro aktuálně otevřené obchody na daném účtu. 100% a vyšší využití marže svědčí o maximálním využití páky pro daný účet.
  Využití marže v % = (Použitá marže/Zůstatek) x 100
 • Udržovací marže odráží 50 procent použité marže (také „počáteční marže“) nutné k tomu, aby se obchody na účtu udržovaly otevřené. Pokud se hodnota vlastního kapitálu na účtu sníží na úroveň rovnající se hodnotě udržovací marže nebo nižší, uzavře Společnost automaticky ten z obchodů, který použitou marži spotřebovává v nejvyšší míře, anebo dojde k uzavření všech otevřených obchodů v rámci daného instrumentu.
  Udržovací marže = použitá marže x 0,5.
 • Pokrytí expozice odráží maximální změnu tržní ceny vůči směru vašich otevřených obchodů, které jsou zajištěny prostředky na vašem účtu.
  Pokrytí expozice = (Majetek - Udržovací marže) / Čistá expozice
Ochrana před uzavřením marže
Pokud prostředky dostupné v zůstatku klienta budou rovny nebo nižší než udržovací marže, dojde k uzavření obchodu, který spotřebovával největší množství použité marže, a to za účelem dosažení nejnižší možné udržovací marže (zavřeny budou pouze obchody na instrumentech, které jsou otevřeny v době obchodních hodin). Pokud neexistují žádné obchody na nástrojích otevřených v daný moment, jakýkoli obchod na nástroji, který obdrží kótu jako první, bude též jako první automaticky uzavřen. Pokud bude otevřeno více obchodů (více než jeden), které využívají největší množství marže rovnoměrně, společnost automaticky uzavře obchod který byl otevřen jako první. V případě, že není možné dostáhnout nejmenší možné udržovací marže automatickým uzavřením jednoho obchodu, společnost automaticky uzavře všechny otevřené obchody pod konkrétním instrumentem. iFOREX UK umožní svým klientům plné užití nezrealizovaných zisků z jejich otevřených obchodů, aby podpořil jejich ztrátové obchody.

Příklady

Příklad I
Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřených několik transakcí a stav vlastních peněžních prostředků na účtu dosáhl úrovně rovnající se udržovací marži nebo poklesl pod tuto úroveň:

 • Otevřené transakce:
  • 1 transakce na EUR/USD : NÁKUP €60.000 při kurzu 1,1750 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x €60.000 = €1.998)
  • 1 transakce Germany 40 : NÁKUP 4 kontraktů při sazbě 12 500 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x 4 x €12 500 = €2 500)
  • 1 transakce na WTI ropu: NÁKUP 500 barelů při sazbě 70,00 USD nebo 59,56 EUR za barel, pokud bychom hodnotu převedli na EUR (počáteční použitá požadovaná marže = 10% x 500 x €59,56 = €2 978)
 • Použitá marže = €1998 + €2 500 + €2 978 = €7 476
 • Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 7 476 x 0,5 = 3 738 EUR
Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se €3 738 nebo nižší, spustí se mechanismus ochrany pro uzavírání pozic podle marže uzavřením té transakce, která spotřebovává nejvyšší použitou marži, tedy v našem příkladu je to NÁKUP 500 barelů WTI ropy.

Příklad II
Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřeno více transakcí a peněžní prostředky na účtu dosáhly úrovně udržovací marže nebo se dostaly pod tuto úroveň:

 • Otevřené transakce:
  • 2 transakce na USD/JPY: první na Nákup $100 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $100 000 = $3 330), druhá na PRODEJ 80 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $80 000 = $2 664)
  • 1 transakce na USD/TRY: PRODEJ $80 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $80 000 = $4 000)
 • Použitá marže = ($3 330 – $2 664) + $4 000 = $4 666
 • Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 4 666 x 0,5 = 2 333 USD
Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se $2 333, spustí se mechanismus ochrany pro uzavírání pozic podle marže uzavřením transakce spotřebovávající nejvyšší použitou marži, tedy v našem příkladu je to PRODEJ $80 000 USD/TRY.

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • uzavřením $80 000 PRODEJ USD/JPY by se zvýšila čistá expozice na USD/JPY z $20 000 na $100 000, takže by se Použitá marže zvýšila o $2 664 ⇾ à ($100 000 x 3,33%) - (20 000 x 3,33%) = $3 330 - $666 = +$2 664
 • uzavřením $100 000 NÁKUP USD/JPY by se zvýšila čistá expozice na USD/JPY z $20 000 na $80 000, takže by se Použitá marže zvýšila o $1 998 ⇾ $(80 000 x 3.33%) à $(80 000 x 3,33%) – ($20 000 x 3,33%) = $2 664 - $666 = +$1 998
 • uzavřením $80 000 PRODEJ USD/TRY by se zvýšila čistá expozice na USD/TRY z $80 000 na 0, takže by se Použitá marže snížila o $4 000
Příklad III
Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřeno více transakcí, nicméně nejnižší možné udržovací marže nemůže být dosaženo automatickým uzavřením jedné transakce:

 • Otevřené transakce:
  • 3 transakce na USD/JPY: první na NÁKUP $100 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $100 000 = $3 330), druhá na PRODEJ $70 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $70 000 = $2 331), třetí na PRODEJ $10 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $10 000 = $333)
  • 2 transakce na USD/TRY: PRODEJ $10 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $10 000 = $500) a NÁKUP $8 000 (počáteční použitá marže 5% x $8 000 = $400)
  • 2 transakce USD/RUB: PRODEJ $10 000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $10 000 = $500) a NÁKUP $7 000 (počáteční použitá marže 5% x $7 000 = $350)
 • Použitá marže = (3 330 USD - 2 331 USD - 333 USD) + (500 USD - 400 USD) + (500 USD - 350 USD) = 916 USD
 • Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 458 USD
Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se $458 nebo nižší, transakce na účtu budou automaticky uzavřeny na úrovni instrumentu s nejvyšší čistou expozicí. Takže budou uzavřeny všechny transakce na USD/JPY.

Vezměte prosím na vědomí, že:

 • uzavřením kterékoliv z těchto transakcí by došlo ke zvýšení Čisté expozice, a tím by se zvýšila i Použitá marže.
 • uzavřením všech transakcí na USD/JPY se sníží čistá expozice o $20 000, tzn. že použitá marže se sníží o $666. Tímto získáme více než uzavřením transakcí na USD/TRY, které sníží použitou marži o $100 nebo na USD/ RUB, kde by došlo ke snížení použité marže o $150.
Další obchodní pravidla
Maximální expozice
Jako obezřetnostní opatření zaměřená na zlepšení řízení rizik a vyvarování se nadměrnému vystavení jednoho klienta iFOREX UK stanovil omezení na maximální čistou expozici až do 300 (tří set) milionů korun českých na klienta. Rovněž iFOREX UK nastavil maximální čistou expozici na instrument. Chcete-li zjistit maximální expozici na instrument, klikněte zde. iFOREX UK má právo na základě vlastního uvážení zrušit nebo změnit takové omezení v daném okamžiku bez předchozího upozornění.

Hedging
Hedging je definován jako otevření dvou transakcí pro stejný nástroj nebo základní aktivum v různých směrech (jedna "nákup" a druhá "prodej"), ať už ve stejné době nebo ve stejném množství či nikoli. iFOREX UK považuje za hedging transakce za účelem výpočtu minimální marže na kumulativní nebo "čisté" bázi. Dále iFOREX UK považuje uzavření jedné z hedging transakcí jako otevření nové transakce, jejíž částka je rovna částce zbývající transakce.

Netting transakcí
V případě, že je třeba současně uzavřít více než jeden obchod na účtu, iFOREX UK zavře hromadně všechny otevřené pozice.
Číslo transakce přidělené každé uzavřené pozici je stanoveno na základě pravidel FIFO. To znamená, že při uzavření pozic první pozice, která se otevře, obdrží nejnižší číslo transakce a poslední otevřená pozice obdrží nejvyšší číslo transakce.

Neoprávněné obchodní praktiky
iFOREX UK podporuje spravedlivé obchodování a neumožňuje podezřelé praktiky, jako je zpoždění, manipulace s cenami, manipulace s časem nebo jakékoli jiné praktiky, které jsou nezákonné a/nebo jsou využívány k tomu, aby poskytly Klientovi nespravedlivou výhodu. iFOREX UK si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a dle svého výhradního uvážení zrušit/změnit jakékoli nebo všechny obchody, pokud se domnívá, že taková činnost je nebo bude vykonána. Příklady zakázaných praktik tohoto druhu mohou být, ale nejsou omezeny na:
 • Skalpování je obchodní strategie, která se snaží vydělat velké zisky na malých cenových změnách. Obchodníci, kteří následují tuto strategii, umístí od 10 do pár set obchodů v jednom dni v přesvědčení, že malé cenové pohyby lze zachytit snadněji než ty velké.
 • Automatize (např. EA) nebo algoritmické obchodování je použití elektronických platforem pro zadávání obchodních příkazů s algoritmem, který provádí předem naprogramované obchodní pokyny, jejichž proměnné mohou zahrnovat načasování, cenu nebo množství příkazů, nebo v mnoha případech spouští příkaz pomocí "robota" bez lidského zásahu.
 • API obchodování je rozhraní pro programování aplikací odkazující na veškeré obchodování, které používá softwarový program pro komunikaci s jinými programy. API funguje jako prostředník mezi obchodníkem a trhem, předávání příkazů a získávání informací podle potřeby.
 • „Znásobení účtů“ případ, kdy si jeden klient zřídí dva účty či více za účelem čerpání zmnoženého objemu výhod, které společnost iFOREX UK poskytuje ke svým obchodním účtům. Takové jednání definujeme jako podvodné.
Chyby v kurzech
Technologie online obchodování není dokonalá a ve výjimečných případech dochází k chybám. Mohou trvat jen chvíli, ale když nastanou, často mají vliv na zobrazení cen. I když může být lákavé umístit "arbitrážní transakci", mějte na paměti, že ceny neukazují reálné tržní ceny, a váš aktuální požadavek může být mnoho pipů od zobrazené ceny. V případě, že obchody jsou vykonávány za ceny, které nejsou ve skutečnosti nabízeny iFOREX UK, iFOREX UK si vyhrazuje právo tyto obchody změnit, neboť jsou považovány za neplatné. Tyto případy jsou vzácné a "obchodní pauzou" za těchto okolností se obchodníci mohou vyhnout riziku spojenému s výše uvedenými scénáři.

Poplatek za vedení
Za účty klientů, u kterých nebyla provedena žádná obchodní činnost po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců, bude účtován čtvrtletní poplatek za správu ve výši 15 USD nebo celý vlastní kapitál účtu, pokud je hodnota vlastního kapitálu nižší než 15 USD.

Další informace o obchodování naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách (Klientská smlouva).

Forex

Financování přes noc
Při obchodování forex CFD s pákou u iFOREX UK vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým aktivem, plus markup. Markup pro měnové páry začíná na 0,75 % per annum. Může být i vyšší a též se může lišit mezi pozicemi dlouhými (Nákup) a krátkými (Prodej). Projděte si níže uvedenou tabulku, která uvádí aktualizovaný sazebník financování přes noc.

Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na vašem účtu.

Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částky a související časy můžete najít u obchodů i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního financování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční financování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního financování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena nebo připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva, zobrazeného poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního financování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

Vzorec

Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (pro dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage

Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (pro krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

Částka financování přes noc = Hodnota obchodu x úroková sazba financování přes noc


Příklady

Příklad I

Tento příklad se týká situace, kdy rozdíl v mezibankovních sazbách je vyšší než markup. V takových případech bude z vašeho účtu odečteno v případě nákupu, a připočteno v případě prodeje:

 • Instrument = EUR/USD (euro vůči americkému dolaru)
 • EUR (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = - 0,37% = - 0,0037
 • USD (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
 • Rozdíl mezibankovních sazeb = 1,45% = 0,0145
 • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
 • Krátký markup = 0,75 % = 0,0075
 • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 106 550 USD (100 000 EUR při aktuální uzavírací sazbě 1,0655)
Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 106 550 × (-0,0000611) = -6,51 USD, což znamená mínus 6,51 USD za den


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 106 550 × 0,00001944 = 2,07 plus USD za den


Příklad II

Tento příklad zahrnuje situaci, kdy rozdíl v mezibankovních sazbách je VYŠŠÍ než markup a markapy pro dlouhé a krátké pozice se liší. V takových případech bude z vašeho účtu částka odepsána každou noc bez ohledu na směr otevřené pozice:

 • Instrument = EUR/ TRY (euro vůči turecké liře)
 • EUR (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = - 0,37% = - 0,0037
 • TRY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 22,75% = 0,2275
 • Rozdíl v mezibankovních sazbách = 23,12% = 0,2312
 • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
 • Krátký markup = 14,00 % = 0,14
 • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 620 000 TRY (100 000 EUR při aktuální uzavírací sazbě 6,2000)
Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 620 000 × (-0,000663) = -411 TRY, což znamená mínus 411 TRY za den (≅ 80 USD)


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 620 000 × 0,000253 = 157 TRY, což znamená plus 157 TRY za den (≅ 30 USD)


Příklad III

Tento příklad se týká situace, kdy je rozdíl v mezibankovním sazebníku NIŽŠÍ než záporný markup. V takových případech bude z vašeho účtu odečteno, když půjde o krátkou pozici, a připočteno, když půjde o dlouhou pozici:
 • Instrument = USD/JPY (americký dolar vs. japonský jen)
 • USD (base currency) 3M interest rate (annualized) = 1,08% = 1,08
 • JPY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0,09% = -0,0009
 • Rozdíl v mezibankovních sazbách = -1,17% = -0,0117
 • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
 • Krátký markup = 0,75 % = 0,0075
 • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 10 341 000 JPY (100 000 USD při aktuální uzavírací sazbě 103,41)
Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 10 341 000 × 0,00001167 = 120,65 plus JPY za den (≅ 1,1 USD)


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 10 341 000 × (-0,0000533) = -551,52 JPY, což znamená mínus 551,52 JPY za den (≅ 5,3 USD)

loader

* Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.

Indexy a komodity CFD

Financování přes noc
Při obchodování indexů a komodit CFD s pákou u iFOREX UK, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. U indexů a komodit činí navýšení (markup) 2,5 % ročně. Při otevření nového obchodu klikněte na "Nástroje" a pro informace o aktualizovaných hodnotách otevřete "Informace o nástrojích".

Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

Vzorec

Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc


Příklady

Příklad I

Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

 • Instrument = Brazil Ibovespa
 • 3M (anualizovaná) úroková sazba Brazilský Rael (BRL) = 9,567% = 0,0957
 • Markup = 2,5% = 0,025
 • Hodnota Obchodu vyjádřená v měně = 127.380 BRL (2 indexové smlouvy se stávajícím uzavřením ve výši 63690 BRL za smlouvu)

Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, což znamená mínus 42,70 BRL za den (≅13,58 USD)


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 127.380 × 0.00019630556 = 25 plus BRL za den (≅7.95 USD)


Příklad II

Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

 • Instrument = Oil (Crude Light WTI)
 • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
 • Markup = 2,5% = 0,025
 • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 53 250 USD (1 000 barelů ropy při aktuální uzavírací sazbě 53,25 USD za barel)


Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage
Financování přes noc = 53 250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, což znamená mínus 5,30 USD za den


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage
Financování přes noc = 53 250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, což znamená mínus 2,10 USD za den

loader

* Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.
Termíny Rollover kontraktů
Každý CFD který je založen na Futures kontraktu (tj komodity a indexy) má svůj termín Rolloveru.

Po dosažení data Rolloveru příslušného nástroje budou všechny otevřené pozice Futures kontraktů CFD převedeny (rolled-over) do dalšího kontraktu, takže pozice zůstávají otevřené s novým Futures kontraktem.

Po uskutečnění takového rolloveru bude u otevřené pozice P/L (zisk / ztráta) vyjádřena cenovým rozdílem mezi vypršenými a novými smluvními cenami a bude zahrnovat také markup spread. Všechny příslušné úrovně limitních příkazů se automaticky upraví podle nové budoucí smluvní ceny.

Například pokud poslední cena kontraktu WTI Oil pro únor činí 50,125 USD a tržní cena následující smlouvy (pro březen) v té době činí 50,805 USD, potom bude cenová hladina všech splatných limitních příkazů aktualizována o 0,68 USD.

Termíny rolloveru u kontraktů závisí na instrumentu který obchodujete, a ty, které jsou uvedeny níže, musí mít data rolloveru výhradně se vztahující na CFD od iFOREX UK:
Komodity
loader
Indexy
loader

Akcie CFD a ETF CFD

Noční financování
Při obchodování akcií a ETF CFD s pákou u iFOREX UK, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. Markup u akcií a ETF začíná na 5 % ročně. Může být vyšší a též se může lišit mezi pozicemi dlouhými (Nákup) a krátkými (Prodej). Prohlédněte si níže uvedenou tabulku, která uvádí aktualizovaný sazebník financování přes noc.

Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

Vzorec

Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc


Příklady

Příklad I

Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

 • Instrument = Gazprom (GAZP)
 • Ruský rubl (RUB) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 9,5% = 0,095
 • Markup = 5% = 0,05
 • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 2 459 000 RUB (20 000 akcií při aktuální uzavírací sazbě 122,95 RUB za akcii)


Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 2,459,000 × (-0.0004) = -983.60 RUB, což znamená mínus 983.60 RUB za den (≅17.52 USD)


Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 2,459,000 × 0.000125= 307.38 plus RUB za den (≅5.48 USD)


Příklad II

Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:


 • Instrument = Apple (AAPL)
 • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
 • Markup = 5% = 0,5
 • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 70 600 USD (500 akcií při aktuální uzavírací sazbě ve výši 141,20 USD za akcii)

Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 70,600 × (-0.000169)= -11.93 USD, což znamená mínus 11.93 USD za den

Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

Overnight Financing Percentage


Financování přes noc = 70,600 × (-0.000109) = -7.70 USD, což znamená mínus 7.70 USD za den

loader

* Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.
Dividendy
V případě rozdělení peněžních dividend ve vztahu k podílu CFD bude provedena úprava dividenda na klientově zůstatku s ohledem na podkladové pozice akcií, které jsou v držení klienta na konci obchodního dne, který předchází datumu ex-dividend. Úprava dividenda se vypočte na základě velikosti dividendy, velikosti pozice klienta a zda se jedná o nákupní nebo prodejní transakci, přičemž u dlouhodobých pozic musí být úprava připsána na klientův zůstatek a u krátkodobých pozic musí být odečtena od zůstatku klienta. Dividendy budou připsány nebo odečteny ze zůstatku klienta mimo dobu obchodování podkladových akcií a před zahájením následujícího obchodního dne u daných akcií, a jsou podmíněna držením příslušné pozice klientem v okamžiku úpravy dividendy. Během tohoto období, s cílem udržet reálnou hodnotu vlastního kapitálu klienta až do zahájení dalšího dne obchodování, společnost upraví pozici klienta v souladu s výší dividendy na vrub nebo ve prospěch klientova zůstatku.

Příklad:
Coca-Cola vydává dividendu ve výši 0,35 USD na akcii.
Datum ex-dividend je 29. listopadu a datum vypořádání v iFOREX UK je 28. listopadu v 22:05 GMT.
Uzavírací cena před vypořádáním je 41,65.
Klientovi, který má dlouhodobou pozici 5000 akcií bude připsáno 0,35 x 5000 = 1750 USD, v případě že je jeho obchod otevřen k datu vypořádání.
Podobná částka bude účtována ze zůstatku u klienta, který je držitelem krátkodoé pozice.
Cena akcií bude upravena během Afterhours z 41.65 na 41.30, což odpovídá poslední ceně akcií mínus hodnoty dividenda.

Akcie / ETF Trh Hodnota Dividenda Datum a čas (GMT)
Aktuálně nejsou k dispozici žádné informace o nadcházejících dividendách.
Štěpení akcií a další opatření společnosti (corporate actions)
Opatření společnosti (corporate actions) jsou události, které mají vliv na hodnotu akcií veřejné obchodní společnosti. Není-li zde uvedeno jinak v souvislosti s konkrétními firemními akcemi, dojde-li ke corporate action u určité akcie, iFOREX UK zlikviduje všechny otevřené pozice příslušných CFD a v případě nutnosti též veškeré limitní příkazy takových CFD.

Corporate actions v iFOREX UK zahrnují distribuci dividend, konsolidace, prodej akcií existujícím akcionářům a jakékoliv jiné události, které podstatně ovlivňují nebo mohou podstatně ovlivnit cenu akcií (včetně důležitých oznámení společnosti, převzetí, fúze, insolvence apod.).

Štěpení akcií a zvláštní pravidla pro reverzní štěpení akcií
Štěpení akcií a reverzní štěpení akcií na burze nemění celkovou hodnotu akcií pro jejich držitele, ale mění počet akcií a jejich cenu. K štěpení se obvykle přistupuje, když je cena akcií příliš vysoká nebo příliš nízká. Pokud by u otevřeného obchodu/limitu došlo ke štěpení akcií, jeho částka, sazba a související limit (limity) budou odpovídajícím způsobem upraveny (včetně zůstatku na účtu z důvodu požadovaných úprav PL, pokud se na něj úpravy vztahují).

Například při štěpení 1:10 se z 1 akcie po události stane 10 akcií a cena se vydělí 10, přičemž celková hodnota akcií se nezmění. Např. z 1 akcie s cenou 1 000 USD se po události stane 10 akcií s cenou 100 USD: 1 x 1 000 USD = 10 x 100 USD = hodnota 1 000 USD.

Níže najdete seznam nadcházejících podnikových činností:

Akcie / ETF Trh Typ Datum a čas (GMT)
Tady nejsou v současné době žádné informace o budoucích podnikových činnostech
Výroční zprávy
Výroční zpráva je pravidelně vydávaná zpráva o ekonomické výkonnosti veřejných společností. Analýzy čtvrtletních zpráv o výdělcích investorům umožňují odhadovat finanční kondici společností. Vyhlášení zisku, zejména oblíbenou společností s vysokou tržní kapitalizací, může ovlivnit ceny akcií této společnosti. Ve dnech zveřejňování čtvrtletních zpráv tak může na trhu docházet ke značnému kolísání.

Z tohoto důvodu bude v době zveřejňování upravena maximální expozice příslušných akcií a bude snížena na 50 000 USD per akcie.

Podívejte se na zprávy o zisku z tohoto týdne

Poznámka: Je možné, že v okamžiku vaší návštěvy tento seznam nebude vyčerpávající, neboť ke zveřejnění dalších výdělků došlo až po jeho kompilaci. Nejaktuálnější jsou vždy obchodní podmínky, které naleznete v sekci „Informace o nástroji“ v listu obchodu každého nástroje.

Chcete-li získat více informací nebo máte-li jakékoli související otázky, neváhejte kontaktovat náš Zákaznický servis.